Lipiec 2015
P W Ž C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2Zaloguj si├¬ aby zobaczy├Ž informacje dla s┬│uchaczy.

Nie pamiŕtasz has│a?

Wsp├│┬│czesny Bioterapeuta - Patronat Nieznanego ┬Žwiata

Marek Rymuszko

Ka┬┐dy ma swoj┬▒ ┬Âcie┬┐k├¬

Ryzyko i szansa

Podj├¬li┬Âmy wa┬┐n┬▒ decyzj├¬. Czas poka┬┐e, czy zwi┬▒zane z ni┬▒ nadzieje uda si├¬ urzeczywistni├Ž, a przy okazji doprowadzi├Ž do, przynajmniej cz├¬┬Âciowej, zmiany wizerunku medycyny naturalnej w oczach jej przeciwników.

 

Tak si├¬ z┬│o┬┐y┬│o, ┬┐e w ostatnich tygodniach dwie wa┬┐ne organizacje, skupiaj┬▒ce w swoich szeregach naturalnych terapeutów, ┬Âwi├¬towa┬│y okr┬▒g┬│e jubileusze: Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów BIOPOL 25-lecie, a Polski Cech Psychotroniczny z ┬úodzi 10-lecie dzia┬│alno┬Âci.

Niestety napi├¬ty kalendarz imprez oraz spotka├▒, w jakich bior├¬ udzia┬│, spowodowa┬│, ┬┐e nie mog┬│em uczestniczy├Ž w obu uroczysto┬Âciach w takim zakresie, w jakim bym chcia┬│. Do Ksi├¬┬┐ych M┬│ynów, gdzie PCP od lat organizuje swoje konferencje, nie zdo┬│a┬│em dotrze├Ž w ogóle, natomiast na zje┬╝dzie BIOPOLU w Ryni zjawi┬│em si├¬ na krótko i mocno spó┬╝niony, gdy┬┐ tego samego dnia w Warszawie obradowa┬│ Walny Zjazd Zwi┬▒zku Literatów Polskich, na który wybrano mnie delegatem. Nawiasem mówi┬▒c, zosta┬│ on poprzedzony równie burzliwymi, co niefortunnymi wydarzeniami, do jakich dosz┬│o podczas wcze┬Âniejszego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddzia┬│u Warszawskiego ZLP. Musia┬│o ono zosta├Ž powtórzone wskutek ra┬┐┬▒cych nieprawid┬│owo┬Âci przy wyborze w┬│adz, za co Prezydium ZG ZLP w specjalnym o┬Âwiadczeniu (wisz┬▒cym m.in. na www.literaci.eu) opieprzy┬│o organizatorów z werw┬▒ zgo┬│a niezwyczajn┬▒, jak na ┬Ârodowisko, w obr├¬bie którego ┬┐ycie toczy si├¬ na co dzie├▒ spokojnie i leniwie, w sposób upodabniaj┬▒cy je do nurtu p┬│yn┬▒cej nieopodal Domu Literatury na Krakowskim Przedmie┬Âciu w Warszawie Wis┬│y.

 

Czytaj ca│oŠ
 
Quo vadis, polska bioenergoterapio?

Istot├¬ bioenergoterapii definiuje si├¬ cz├¬sto jako badanie oraz korygowanie zaburze├▒ energetycznych w polu bioplazmatycznym cz┬│owieka – za pomoc┬▒ strumienia energii za┬ zadaniem bioenergoterapeuty jest zlokalizowanie owych zaburze├▒ i dokonanie korekty, maj┬▒ce na celu usuni├¬cie blokad energetycznych. ┬Žwietlisto┬Â├Ž wiedzy tajemnej tycz┬▒cej tych blokad i ich zdejmowania opromienia wszelkie dzia┬│ania uzdrawiaczy, jednak jak mawiaj┬▒ m├¬drcy - im wi├¬ksze ┬Âwiat┬│o tym wi├¬kszy cie├▒. A im mniejsza odleg┬│o┬Â├Ž cienia od obiektu, tym cie├▒ jest ostrzejszy. Zatem im bli┬┐ej kosmicznej energii, tym cie├▒ tak g├¬sty, ┬┐e mo┬┐na go kroi├Ž no┬┐em. A w cieniu ukry├Ž mo┬┐na wszystko i m┬▒dro┬Â├Ž i g┬│upot├¬, i wielko┬Â├Ž i ma┬│o┬Â├Ž, i wielko i ma┬│oduszno┬Â├Ž, i kompetencje i ich brak. Ach, zakrzykn┬▒ oburzeni - my jeste┬Âmy tak doskonale ┬Âwietli┬Âci, ┬┐e nigdy wejdziemy w ten cie├▒. To prawda, ale dok┬│adnie taka sama, jaka tyczy naszych zwi┬▒zków z USA - ci, którzy uwa┬┐aj┬▒, ┬┐e nigdy nie wejdziemy Amerykanom do hmm. "czterech liter" maj┬▒ absolutn┬▒ racj├¬ z tego prostego powodu, ┬┐e ju┬┐ od dawna tam jeste┬Âmy.

Bioenergoterapia jest zawodem rzemie┬Âlniczym, ale konia z rz├¬dem temu, kto potrafi wykaza├Ž wspólne standardy nauki zawodu w rozmaitych o┬Ârodkach. Zreszt┬▒ po co wykazywa├Ž standardy, skoro dyscyplina oparta jest o tak ulotn┬▒ materi├¬ jak energia tak subtelna, ┬┐e ka┬┐da próba jej wykazania o┬Âmiesza wy┬│┬▒cznie badacza. Jak mo┬┐na bada├Ž to, czego nie ma w ┬Âwiecie materialnym? Przecie┬┐ bioenergia jest wy┬│┬▒cznie duchowa - mówi┬▒ niekiedy wspó┬│czesny jurodiwyj. Tylko ┬┐e w dawnej Rosji jurodiwyj by┬│ cz┬│owiekiem nawiedzonym, cz├¬sto skrywaj┬▒cym pod mask┬▒ g┬│upoty i op├¬tania m┬▒dro┬Â├Ž i ┬Âwi├¬to┬Â├Ž, a u nas odwrotnie (by├Ž mo┬┐e w ramach walki z komunizmem)

Trudno zobaczy├Ž mroczn┬▒ stron├¬ mocy, je┬┐eli sta┬│a si├¬ ona codzienno┬Âci┬▒. Jedynym wyj┬Âciem jest wyj┬Âcie z niej w┬│a┬Ânie. Inaczej oddamy bioenergoterapi├¬ w pacht szarlatanów i fa┬│szywych proroków, a to sprawi, ┬┐e umrze ona ┬Âmierci┬▒ naturalnie formaln┬▒. Nie ma powodów do niepokoju - mówi si├¬ w naszym ┬Ârodowisku. Wszak zostali┬Âmy nawet umieszczeni w klasyfikacji zawodów i specjalno┬Âci obok akupunkturzystów w dziale "Praktykuj┬▒cy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii", mo┬┐emy zatem hucznie ┬Âwi├¬towa├Ž w cieniu haftowanych sztandarów uspokajaj┬▒ si├¬ niektórzy, a wi├¬kszo┬Â├Ž nie widzi niebezpiecze├▒stwa. Tak jak pasa┬┐erowie Titanica przekonani o niemo┬┐liwo┬Âci katastrofy - ta├▒cz┬▒, a zegar tyka. ka┬┐dy zawód wpisany do wzmiankowanej klasyfikacji ┬│atwo moze zosta├Ž z niej usuni├¬ty. Sta┬│o si├¬ tak przecie┬┐ z psychotronik┬▒. Nadto bioenergoterapia sta┬│a si├¬ w swej klasycznej formie dziedzin┬▒ mocno skostnia┬│┬▒ i tak samo pe┬│n┬▒ obskuranctwa i ortodoksji jak klasyczna medycyna w jej fundamentalistycznych przejawach. Wydaje si├¬ jednak, ┬┐e nale┬┐y stan┬▒c ponad podzia┬│ami. W dobie tak znacznego post├¬pu cywilizacyjnego bioenergoterpia winna sta├Ž si├¬ zawodem stricte medycznym z wszelkimi uwarunkowaniami tego┬┐. By┬│y ju┬┐ daleko posuni├¬te prace w tym zakresie, or├¬downiczka takiego rozwi┬▒zania prof. Magdo├▒, niestety zmar┬│a i komisja przy ministrze zdrowia, maj┬▒a opracowa├Ž standardy zawodowe przesta┬│a funkcjonowa├Ž. Przecie┬┐ znakomicie rozwijaj┬▒ca si├¬ w naszym kraju Klawiterapia oparta o refleksoterapi├¬, opracowana przez dr Barbasiewicza, znalaz┬│a uznanie w oczach przedstawicieli klasycznej medycyny (choc nie wszystkich, rzecz jasna). Sta┬│o si├¬ tak tak┬┐e dlatego, ze nie od┬┐egna┬│a si├¬ od niej, tylko zaadoptowa┬│a kanony. Wcze┬Âniej w Chinach to samo zrobili specjali┬Âci od akupunktury. Nawo┬│uj┬▒c do porozumienia nie odkrywamy na nowo ko┬│a.

Dlatego z wybitnymi polskimi bioenergoterapeutami o niezaprzeczalnych zas┬│ugach dla propagowania tej dziedziny wiedzy, przy wsparciu i patronacie miesi├¬cznika Nieznany ┬Žwiat postanowili┬Âmy powo┬│a├Ž dla pasjonatów roczn┬▒ szko┬│├¬ bioenergoterapii o du┬┐ych wymaganiach, stanowi┬▒c┬▒ krok w kierunku po┬│┬▒czenia tych zantagonizowanych sfer. Nieznany ┬Žwiat od zawsze patronowa┬│ przeds├¬wzi├¬ciom o kapitalnym charakterze i znaczeniu, to zatem, ┬┐e Radaktor Marek Rymuszko uzna┬│, ┬┐e rzecz warta jest wsparcia, natchn┬▒┬│ nas nadziej┬▒ i utwierdzi┬│ w przekonaniu, ┬┐e idziemy we w┬│a┬Âciwym kierunku. Chcemy i mamy pe┬│ne kwalifikacje i do┬Âwiadczenie, by stworzy├Ž szko┬│├¬, której absolwenci poznaj┬▒ najlepsze praktyki polskiej bioenergoterapii wzbogaconej o klawiterapi├¬ i refleksoterapi├¬,zetkn┬▒ si├¬ z psychologi┬▒ "energetyczn┬▒" i ustawieniami hellingerowskimi , ale tak┬┐e poznaj┬▒ zasady klasycznej medycznej opieki nad osob┬▒ chor┬▒ i niepe┬│nosprawn┬▒,  b├¬d┬▒ musieli nauczy├Ž si├¬ anatomii i fizjologii, zaliczy├Ž wizyt├¬ w prosektorium i odbyc praktyki w hospicjum. Je┬┐eli efektem b├¬dzie rezygnacja niektorych z ch├¬ci wykonywania zawodu bioenergoterpety po zetkni├¬ciu z rzeczywi┬Âcie chorymi - tym lepiej dla przysz┬│o┬Âci tego zawodu. Bioenergoterapia to nie dyscyplina s┬│u┬┐┬▒ca uzdrawianiu zamo┬┐nych hipochondryków, cho├Ž zdaje si├¬ taki pogl┬▒d przy┬Âwieca niektórym przedstawicielom tego ┬Ârodowiska. Nauka w tej eksperymentalnej szkole b├¬dzie bezp┬│atna, wymagania natomiast bardzo wysokie. Liczymy na udzia┬│ tych, którzy rzeczywi┬Âcie chcieliby zaj┬▒c si├¬ wytyczaniem nowych dróg, nie boj┬▒ si├¬ wyzwa├▒ i ci├¬┬┐kiej pracy. Bo ┬│atwo przez ten rok nie b├¬dzie.

Zapraszam serdecznie  tak┬┐e w imieniu grona wyk┬│adowców - praktyków z Markiem Gu┬│ajskim i Ryszardem Ulmanem na czele.

                                                                           Ryszard G┬▒sierkiewicz - dyrektor

 
DLACZEGO WARTO KSZTA┬úCI├ć SI├Ő W STUDIUM PSYCHOTRONIKI IM JULIANA OCHOROWICZA
 1. Jest to jedyne Studium w Polsce, w którym mo┬┐na zdoby├Ž 3 tytu┬│y zawodowe:
  • Opiekun Medyczny
  • Czeladnik lub Mistrz bioenergoterapii
  • Czeladnik lub Mistrz Radiestezji
 2. Jest to jedyne Studium w Polsce, w którym mo┬┐na zdoby├Ž dwa dyplomy uko├▒czenia szkó┬│ policealnych:
  • Medycznego Studium zawodowego
  • Studium Psychotroniki im Juliana Ochorowicza
 3. Jest to jedyne Studium w Polsce dysponuj±ce bogatym ksiêgozbiorem kolekcjonowanym przez L.E.Stefañskiego (zmar³y 21.12.2010) oraz R. G±sierkiewicza
 4. Jest to jedyne Studium w Polsce w którym wyk┬│ada tak znakomita kadra, kultywuj┬▒ca tradycje polskiej my┬Âli psychotronicznej i ┬│┬▒cz┬▒ca je z najnowszymi zdobyczami nauk. Wyklady prowadza najwybitniejsi polscy specjali┬Âci. Oprócz sprawdzonych i uznanych autorytetów na sta┬│e wspólpracuj┬▒cych ze szko┬│┬▒ okazjonalnie pojawiaj┬▒ si├¬arcyciekawi "go┬Âcie specjalni".
 5. Spotkasz tu ludzi, którzy z zaciekawieniem i rado┬Âci┬▒ patrz┬▒ na ┬Âwiat, by├Ž mo┬┐e podobnych do Ciebie, poszukuj┬▒cych i rozpoznaj┬▒cych to, co dla nich najw┬│a┬Âciwsze, m┬│odszych i starszych. A je┬┐eli zastanawiasz si├¬, czy nie jeste┬ za stary... przeczytaj t┬▒ histori├¬: "W dniu rekrutacji na uniwersytecie m┬│ody cz┬│owiek przygotowywa┬│ si├¬ do kontynuacji przygody z nauk┬▒, która trwa┬│a ju┬┐ tak d┬│ugo, ┬┐e wydawa┬│a si├¬ nie mie├Ž pocz┬▒tku i ko├▒ca.
  Zatopiony w my┬Âlach, z g┬│ow┬▒ pe┬│n┬▒ rozwa┬┐a├▒ o tym, co przed nim, zauwa┬┐y┬│ starszego cz┬│owieka przed sob┬▒ dopiero wtedy, kiedy na niego wpad┬│.
  "- Przepraszam, panie profesorze" - powiedzia┬│ m┬│ody cz┬│owiek zawstydzony.
  "- Och, nie jestem profesorem" - odpar³ starszy mê¿czyzna - "Jestem nowym studentem, tak samo jak ty."
  "- Ale ile ma pan lat?" - zapyta┬│ zaszokowany m┬│odzieniec.
  "- Siedemdziesi┬▒t trzy" - stwierdzi┬│ starszy pan z b┬│yskiem w oku.
  "- I co pan studiuje?" - docieka┬│ ch┬│opak.
  "- Medycyn├¬, zawsze chcia┬│em by├Ž lekarzem i teraz - starszy cz┬│owiek zamilk┬│, jakby przypomnia┬│ sobie co┬ z bardzo dawnych czasów - teraz wreszcie mog├¬ zrealizowa├Ž swoje marzenia."
  M┬│ody cz┬│owiek wydawa┬│ si├¬ wstrz┬▒┬Âni├¬ty.
  "- Prosz├¬ nie my┬Âle├Ž, ┬┐e to brak szacunku, prosz├¬ pana, ale ┬┐eby zosta├Ž lekarzem potrzebuje pan przynajmniej siedmiu lat. Za siedem lat b├¬dzie mia┬│ pan osiemdziesi┬▒tk├¬!"
  Starszy cz³owiek po³o¿y³ rêkê na ramieniu m³odego i spojrza³ mu prosto w oczy.
  " - Je┬Âli Bóg zechce - powiedzia┬│ z u┬Âmiechem - b├¬d├¬ mia┬│ osiemdziesi┬▒t lat bez wzgl├¬du na to, czy zrealizuj├¬ swoje marzenia, czy nie."

ZAPRASZAMY SERDECZNIE, Agnieszka i Ryszard G┬▒sierkiewiczowie

 

 

Uwaga!

Studium im. Juliana Ochorowicza w Krakowie modyfikuje system szkolenia uwzglêdniaj±c potrzeby s³uchaczy.

 

Wydzielone zostaj┬▒ trzy samodzielne modu┬│y:

1. Studium Parapsychologii – roczne – obejmuj┬▒ce: •astrologi├¬ •numerologi├¬ •tarota •karty Lenormand •treningi rozwoju umiej├¬tno┬Âci parapsychicznych (widzenie aury, postrzeganie pozazmys┬│owe, telekineza itp.), •radiestezj├¬ •geomancj├¬.

 2. Studium Medycyny Naturalnej – roczne – obejmuj┬▒ce: •bioenergoterapi├¬ w ró┬┐nych formach i szko┬│ach oraz opiek├¬ nad osobami chorymi i niepe┬│nosprawnymi.

 3. Studium Zielarstwa z kursemTowaroznawstwa Zielarskiego - roczne (uprawniaj┬▒cego do prowadzenia sklepów zielarskich)

 

 Kszta┬│cenie mo┬┐na zako├▒czy├Ž po zaliczeniu ka┬┐dego modu┬│u, ewentualnie kontynuowa├Ž w ramach drugiej specjalno┬Âci (kolejno┬Â├Ž dowolna).

Taki model  kszta┬│cenia wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów o zdecydowanie ukierunkowanych zainteresowaniach. Jedni chcieliby zaj┬▒├Ž si├¬ wy┬│┬▒cznie parapsychologi┬▒, a inni bioenergoterapi┬▒, zio┬│olecznictwem oraz opiek┬▒ nad chorymi. Jeszcze inni uwa┬┐aj┬▒, i┬┐ oba bloki tematyczne znakomicie si├¬ uzupe┬│niaj┬▒ tworz┬▒c ogniwo tego samego ┬│a├▒cucha.

Kierunek parapsychologiczny pozwala na wybranie w przysz┬│o┬Âci kilku profilów zawodowych. Podobnie jest z profilem medycznym, który ┬│┬▒czy w jeden komplementarny nurt umiej├¬tno┬Âci i uprawnienia konieczne do rzetelnego wykonywania zawodu bioenergoterapeuty oraz wiedz├¬ bardziej akademick┬▒, daj┬▒c┬▒ zawód Opiekun Medyczny (zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji).

Dziêki temu s³uchacze unikaj± w±skiej specjalizacji uzyskuj±c uprawnienia do rzeczywistego uzdrawiania duszy i cia³a.

 

 

                                                           We┬╝ los w swoje d┬│onie

 

Policealne Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza w Krakowie,

tel. 12/ 416 17 69,

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w│▒cz obs│ugŕ JavaScript w przegl▒darce, by go zobaczyŠ

 

 Poni┬┐ej lista sta┬│ych wspólpracowników dydaktycznych

Czytaj ca│oŠ
 
Jak zosta├Ž bioenergoterapeut┬▒ XXI wieku

Coraz mniej ufamy lekarzom. Mimo sta┬│ego post├¬pu medycyny w zakresie diagnostyki i terapii ch├¬tnie wracamy do naturalnych metod leczenia. AIe i bioenergoterapeuci, którzy zajmuj┬▒ si├¬ alternatywnymi metodami ochrony zdrowia, równie┬┐ cz├¬sto nie budz┬▒ naszego zaufania. Sprzeczne opinie na temat medycyny i bioenergoterapii sprawi┬│y, ┬┐e pacjenci nie wiedz┬▒, czego si├¬ trzyma├Ž. System opieki zdrowotnej trzeszczy w szwach, rozsadzany od ┬Ârodka.


Czytaj ca│oŠ
 
Zapraszamy na trening motywacyjny - chodzenie po ┬┐arze!
 
JAK ZOSTA├ć S┬úUCHACZEM STUDIUM?

Podstaw┬▒ przyj├¬cia jest rozmowa kwalifikacyjna, ustalaj┬▒ca motywy podj├¬cia nauki, cele i zamierzenia kandydata. Oprócz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowi┬▒zany jest przedstawi├Ž ┬Âwiadectwo uko├▒czenia szko┬│y ┬Âredniej i trzy zdj├¬cia oraz z┬│o┬┐y├Ž w sekretariacie Studium ankiet├¬ personaln┬▒. Przyj├¬cia odbywaj┬▒ si├¬ w pa┬╝dzierniku ka┬┐dego roku – ostateczny termin sk┬│adania dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych – wrzesie├▒.


Czytaj ca│oŠ
 
PATRON SZKO£Y - JULIAN OCHOROWICZ

Ochrowicz mia³ duszê nie tylko naukowca, ale i cz³owieka aktywnego spo³ecznie, duszê poety i pisarza.
Wspólnie z Henrykiem Sienkiewiczem redagowa┬│ dwutygodnik "Niwe" , a ju┬┐ sam - "Bibliotek├¬ Filozofii Pozytywnej". Zdoby┬│ sobie du┬┐┬▒ popularno┬Â├Ž utworami poetyckimi, które og┬│asza┬│ pod pseudonimem „ Julian Mohort”.

Czytaj ca│oŠ
 
USTAWIENIA HELLINGEROWSKIE- zapraszamy na warsztaty

prowadzi Agnieszka G┬▒sierkiewicz

aktualne terminy; www.hellinger.com.pl

Warsztaty skierowane s┬▒ do osób, które:

 1. odbieraj┬▒ ┬┐ycie w przyja┬╝ni, partnerstwie, ma┬│┬┐e├▒stwie jako co┬ ci├¬┬┐kiego, bolesnego,
 2. chc┬▒ wyj┬Â├Ž z samotno┬Âci i rozpocz┬▒├Ž zwi┬▒zek partnerski lub ma┬│┬┐e├▒ski,
 3. maj┬▒ zamiar rozsta├Ž si├¬ i chcia┬│yby wyja┬Âni├Ž obci┬▒┬┐aj┬▒ce je uwik┬│ania,
 4. zwi┬▒zki w swej aktualnej rodzinie lub w rodzinie pochodzenia odbieraj┬▒ jako obci┬▒┬┐aj┬▒ce i problematyczne,
 5. do┬Âwiadczaj┬▒ trudno┬Âci wychowawczych w relacjach z dzie├Žmi,
 6. potrzebuj┬▒ wyja┬Ânie├▒ i pomocy w zrozumieniu dynamiki chorób (fizycznych i psychicznych) oraz zaburze├▒ jak np. choroba nowotworowa, depresja, na┬│ogi i uzale┬┐nienia, zaburzenia jedzenia, sk┬│onno┬Âci samobójcze,
 7. chc┬▒ wypróbowa├Ž ustawienia systemowe wg koncepcji Berta Hellingera by usprawni├Ž funkcjonowanie w sferze zawodowej (ustawienia dla firm, organizacji, biznesu),
 8. chc┬▒ zapozna├Ž si├¬ z metod┬▒ uczestnicz┬▒c jako obserwatorzy
Czytaj ca│oŠ
 
RADIESTEZJA TERAPEUTYCZNA

O┬ŽRODEK SZKOLENIA "KARNAK"

niepubliczna placówka kszta┬│cenia ustawicznego
ew. Kuratora O┬Âwiaty w Katowicach nr 61/93
za┬Â. P. M. Zabrze Nr WO/0140/V-7/99/NO

Zaj├¬cia prowadzi w/g programu autorskiego - Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w│▒cz obs│ugŕ JavaScript w przegl▒darce, by go zobaczyŠ .

 

                         PRZYJMUJEMY ZAPISY NA WARSZTATY W KRAKOWIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

                                                 http://karnak.pl/


Czytaj ca│oŠ
 
MISTRZOWIE I ADEPCI

Zjawiska niecodzienne, rzadko spotykane, budz┬▒ z regu┬│y zaciekawienie i niedowierzanie. Budz┬▒ tak┬┐e opór i negacj├¬, stanowi┬▒ bowiem poprzez sw┬▒ nieprzewidywalno┬Â├Ž zagro┬┐enie dla stabilnej, codziennej egzystencji, opartej na zasadach porz┬▒dkuj┬▒cych funkcjonowanie w stadzie.

Czytaj ca│oŠ
 
TAJNIKI PAMI├ŐCI
Istniej┬▒ tematy, które ludzi zawsze fascynowa┬│y. Mi┬│o┬Â├Ž, ┬Âmier├Ž, my┬Âli, uczucia, sens… w┬Âród nich PAMI├Ő├ć. Staro┬┐ytni Grecy czcili j┬▒ jako bogini├¬ Mnemozyn├¬, by┬│a muz┬▒ filozofów, inspiracj┬▒ pisarzy wszystkich epok, jest przedmiotem bada├▒ psychologów i neurofizjologów.  Nasza nieod┬│┬▒czna towarzyszka ┬┐ycia, a jednocze┬Ânie narz├¬dzie, którego u┬┐ywamy  wybieraj┬▒c si├¬ na zakupy czy pracuj┬▒c zawodowo.
Kto ma kogo w posiadaniu? Pami├¬├Ž nas, czy my pami├¬├Ž? Ile razy zdarzy┬│o Ci si├¬ „grzeba├Ž” w pami├¬ci w poszukiwaniu wa┬┐nej informacji, a ta drwi┬│a sobie z ciebie tym bardziej, im silnie si├¬ stara┬│e┬Â?
Czytaj ca│oŠ
 
ODCI├ŐCI OD KORZENI
Ka┬┐da epoka ma swój koloryt emocjonalny. W ┬Âredniowieczu trudno by┬│o o okolic├¬ woln┬▒ od op├¬tanych przez z┬│e duchy, pod koniec XIX wieku plon kosi┬│a histeria i do mody nale┬┐a┬│o wygina├Ž ku ty┬│owi si├¬ w ┬│uk lub omdlewa├Ž. Dzi┬ mamy czasy dojmuj┬▒cej samotno┬Âci . ┬»yjemy w ┬Âwiecie samotnych  „singli”, samotnych staruszków,  o których zapomnia┬│a rodzina, samotnych ma┬│┬┐onków ┬┐yj┬▒cych niby razem, a jednak osobno… Stali┬Âmy si├¬ jak drzewa bez korzeni.
Czytaj ca│oŠ